Türkiye Cumhuriyeti

Los Angeles Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkarılan Yükümlülerin, Yeniden Dövizle Askerlikten Yararlanmalarını Düzenleyen Yeni Kanun Yasalaşarak Yürürlüğe Girmiştir. , 24.02.2011

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarih ve 6108 Sayılı Kanun, 8 Şubat 2011 tarihli Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 1111 Sayılı Askerlik Kanuna Geçici 43. Madde olarak dercedilmiş olup, metni aşağıda sunulmaktadır.

 

Sözkonusu kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerden dövizle askerlikten yararlanma şartlarını taşıyanların, yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına imkan tanımak suretiyle yurtdışında elde ettikleri hak ve kazanımlarının kaybedilmemesi amaçlanmıştır.

 

“1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN GEÇİCİ 43’ÜNCÜ MADDESİ

MADDE 2-1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Geçici Madde 43- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya EK-1’inci madde kapsamında işlem görürken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenlerden, dövizle askerlik hizmeti dışında halen ve fiîlen yurt içinde askerlik hizmetine başlamamış olanlar; EK-1’inci maddede yer alan şartları taşımaları halinde, durumlarını ispata yarayan belgeler ile birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 10.000 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri ve süresi içinde temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 

Birinci fıkra kapsamında bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını tamamlamış ve üzeri olanlar, talepleri halinde 15.000 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

 

Türk Vatandaşlığından çıkmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilmiş olanlar ile Türk Vatandaşlığını kaybettirilmelerine Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, Türk Vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihini müteakip bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde, bu madde hükümlerinden yararlandırılırlar.

 

Bu madde hükümlerinden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan mahsup edilir.

 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya noksan hizmetli statüsünde olup her ne sebeple olursa olsun askerlik hizmetini tamamlamamaktan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılamaz, başlatılmış olan soruşturma ve kovuşturmalar sona erdirilir.

 

MADDE 4-    Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5-    Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

 

Kanun değişikliğiyle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir:

 

www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm

 

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.