II.c. Özel Öğrencilerin Askerlik İşlemleri, 28.4.2015

Genel:
Ön lisans ve lisans eğitimi gören özel öğrencilerin askerlikleri "TECİL", lisanüstü eğitim gören öğrencilerin askerlikleri ise "SEVK TEHİR" edilmektedir.

Askerliğinizin tecili/tehiri için Eğitim Ataşeliğimize özel öğrencilik başvurusu yapmanız gerekmektedir. (Bu konuda lütfen II.b. no'lu bilgi notunu inceleyiniz)

Öğrencilik kapsamındaki askerlik tecili/tehiri işlemlerinin sonuçlanması iki-üç ay kadar zaman almaktadır.Bu zaman içerisinde Ataşeliğimiz başvurunuzu ve ekli belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) göndermekte, MEB, askerlik teciliniz/tehiriniz için ilgili kurumlarımızla yazışmakta, askerlik teciliniz/tehiriniz alındığında da özel öğrenciliğinizi tanımakta ve adınıza bir "Özel Öğrenci Tanıma Fişi" düzenlemektedir (Fiş üzerinde askerlik tecil/tehir tarihini görebilirsiniz). Bu fişin bir örneği size, bir örneği Ataşeliğimize gönderilmektedir.

Bu aşamadan sonra, askerlik "tecil" işlemlerinizin düzenli olarak yürütülebilmesi için, her yıl bahar ve güz dönemlerine kayıt oldukça okulunuzdan alacağınız öğrenci belgesini
Ataşeliğimize ulaştırınız. Güz dönemi belgenize biten yılın transkriptlerini de ekleyiniz.


Ataşeliğimizin posta adresi:
6380 Wilshire Blvd. Suite: 907 Los Angeles, CA 90048 U.S.A

E-POSTA adresimiz: laegitimataseligi@gmail.com

F-1 öğrenci vizesi ile ABD’de bulunan ve “Optional Practical Training ” (OPT) kapsamında ABD makamlarından çalışma izni alan öğrencilerimizin, askerlik erteleme işlemlerini işçi statüsünde yaptırmaları ve dolayısıyla, OPTkapsamında çalıştıkları süreleri, ileride yapabilecekleri bedelli askerlik başvurusu için gerekli olan 1095 günlük çalışma süresine dahil ettirme imkanları da mevcuttur. Bu yolu tercih edecek öğrencilerimizin, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve formlaraE-konsolosluk web sitesinin (www.e-konsolosluk.net) askerlik işlemleriile ilgili bölümünden ulaşmaları mümkündür. Diğer taraftan, Başkonsolosluk nezdinde işçi statüsünde erteleme başvurusu yapmadan önce Eğitim Ataşeliğindeki öğrencilik dosyasının öncelikle kapatılması gerekmekte olup, sözkonusu dosyanın OPT sonrasında master/doktora eğitimine başlandığı takdirde yeniden açtırılması mümkündür.


Master/Doktora öğrencilerinin, eğitimleri "tehir" tarihine kadar bitmeyecek ise, tehir tarihinden 3 ay kadar önce Ataşeliğimize, öğrenci belgesinin aslı ile birlikte "sevk/tehir uzatımı" başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

ASKERLİK


1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre, her erkek Türk vatandaşı 19 yasını doldurduğu (yirmi yasından gün aldığı) yıl askerlik çağına girmiş sayılır ve o yılın Temmuz-Ağustos ayları içerisinde son yoklamasını yaptırması gerekir. Son yoklama sırasında öğrenimlerine devam etmek isteyen yükümlülerin askerlikleri 2 yıl tecil edilir. Askerliğine karar alınan yükümlüler 20 yasını doldurdukları yıl asker edilirler.

Yurtdışında bir örgün yüksek öğrenim kurumuna devam eden öğrencilerin askerlik tecil ve tehir islemleri, özel öğrencilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca tanınmış olmak koşuluyla Müşavirlik, Ataşelik, veya Konsolosluklarca yapılır.

Bilgi edinmek için: www.asal.msb.gov.tr


TECİL


Lise ve dengi okul mezunu olup bir üst öğrenime devam etmek isteyen yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde 2 yıl tecil (Ertesi Yıla Terk) edilir. Tecil belgesi, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kayıt yaptirabilmek için istenen zorunlu belgelerdendir.

Bir önlisans (iki yıllık yüksek öğrenim) veya lisans (en az dört yıllık yüksek öğrenim) örgün öğrenim kurumuna kayıt yaptırmış olan yükümlülerin askerlikleri, yurt içinde okullarından, yurtdışında Eğitim Ataşeliklerinden yerli askerlik subelerine gönderilen Ögrenci Durum Belgelerine göre mezuniyetlerine ya da azami öğrenim süreleri kadar tecil edilir.

Önlisans mezunu yükümlülere lisans tamamlama programlarına kayıt yaptırabilmeleri için askere sevkleri istekleri halinde 1 yıl tehir edilebilir.


TEHİR

Önlisans veya Lisans öğrenimlerini bitiren yükümlülerin mezuniyetleri okulları tarafindan iki ay içerisinde askerlik subelerine bildirilir. Yükümlü mezun olduktan sonra iki ay içerisinde askerlik subesine basvurmak ve son yoklamasını yaptırarak askerliğine karar aldırmak zorundadır.

Lisans derecesi ile mezun yükümlüler Yedek Subay Aday Adayı olarak askerliklerine karar alınır. Master programlarına kayıt yaptırabilmeleri için yaklaşık bir yıl süre tanınabilir.

Master ya da Doktora programlarına kayıt yaptırmış olan yükümlülerin askere sevkleri kanuni süreler kadar tehir edilir. Her hangi bir nedenle okulları ile ilişiği kesilen yükümlülerin durumları derhal askerlik subelerine bildirilir ve tehirleri iptal edilerek ilk celp dönemine çagrıları yapılır.

Yurtdışında öğrenimlerini sürdüren lisans üstü öğrencilerinin tehir işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının teklifi ile ASAL Daire Başkanlığınca yapılır.

SON YOKLAMA


Lisans derecesiyle mezun olan her yükümlü iki ay içerisinde askerliklerine yedek subay aday adayı olarak karar aldırmak zorundadırlar. Son yoklamaları yapılmamış öğrencilerin lisansüstü öğrenimlerine dayalı olarak askerlik tehiri yapılması olanaksızdır.

Son yoklama için gerekli belgeleri www.e-konsolosluk.net adresinden öğreniniz ve belgelerinizi ilgili Başkonsolosluğa gönderiniz.

Bu belgelerden,
- Lisans diplomasının fotokopisi (5 adet)
- Lisans diplomasının tercümesi(5 adet) (yurt dışından mezun olanlar)
- Denklik belgesi fotokopisi (2 adet) (yurt dışından mezun olanlar)
onaylanmak üzere Ataşeliğimize gönderebilirsiniz. Belgelerin size geri gönderilebilmesi için pul yapıştırılmış ve adresiniz yazılmış iade zarfı gönderiniz.

BAKAYALIK

Askerliğine karar alınmış ve tehir süresi sona ermiş veya iptal edilmiş olan yükümlü, yasal süresi içerisinde askerlik subesine başvurup askere sevkini sağlamaz veya yasa ve yönetmeliklere uygun olarak tehir ettirmez ise bakaya ilan edilir, askeri mahkemede yargılanır. Suçlu bulunur ve ağır hapis cezasına çarptırılırsa seçme ve seçilme hakları da dahil olmak üzere kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını kaybeder. Yedeksubaylik hakkını kullanamaz.

Bakaya öğrenciler savunmalarını Başkonsolosluklar aracılığı ile yapabilirler. Belgeleri www.e-konsolosluk.net adresinden öğreniniz.

Gerekli belgelerden;
- Pasaportun aslı ile işlem görmüş tüm sayfaları ve boş dahi olsa 48-60 nci sayfalarının okunaklı fotokopisi, 2 set
- Nüfus Cüzdani aslı ile 2 adet fotokopisi veya sureti (fotokopilerinizi kesmeyiniz, yapıştırmayınız, zımbalamayınız)

- Tüm I-20 formlarınızın fotokopileri ve tercümeleri
- Imzalı ve mühürlü okul kayıt belgesi, (içinde bulunulan döneme ait, dal-derece, okula baslangıç tarihi belirtilmeli)

onaylanmak üzere Ataşeliğimize gönderebilirsiniz. Belgelerinizin güvenli bir yöntemle geri dönüşünü de ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Basvurularınızda Geç Kalmayınız!!


Sevk Tehiri Uzatımı

Normal Uzatım:
Lisans üstü öğrenimlerini kendilerine tanınan normal süre içerisinde bitiremeyen öğrencilerimizin askere sevkleri master için en çok bir yıl, doktora için en çok iki yıl daha tehir edilebilir. Ataşeliğimize okullarından esas öğrenim dalı, öğrenim seviyesi ve muhtemel mezuniyet tarihi belirtilmiş okul kayıt belgesi (Letter of Enrollment Verification) gönderilmesi gerekir.

Dil öğreniminden sonra esas öğrenimlerine başlamış olan lisans üstü öğrencilerinin sevkleri Yönetmelikte yazılı normal süreler kadar ertelenebilir. Ataşeliğimize yeni okullarından iki adet I-20 fotokopisi ile esas öğrenim dalı, öğrenim seviyesi ve muhtemel mezuniyet tarihi belirtilmiş okul kayıt belgesi göndermeleri gerekir.

Staj Uzatımı:Öğrenimleri sonunda staj hakkı elde eden öğrencilerimizin askere sevkleri bir defaya mahsus olmak üzere staj kartında yazan süre kadar (en çok bir yıl) ertelenebilir. Ataşeliğimize staj kartının önlü arkalı iki adet fotokopisi ile işyerinden veya okuldan başlama ve bitiş tarihleri belirtilmis staj yapacağını veya yapmakta olduğunu ifade eden belge gönderilmesi gerekir.

İşçi Statüsüne Geçiş:Işçi statüsünde ABD'de oturma ve çalışma vizesi (H1) elde etmiş olan öğrencilerimiz, Ataşeliğimizdeki dosyalarını kapattırarak bağlı oldukları Başkonsolosluğa basvurmalı ve işçi statüsünde askerliklerini erteletmelidirler.


MSY 70-IC: Askeralma Yönergesi (Özet)

1. Yabancı ülkelerde orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilerin Öğrenci Durum Belgeleri (Ek-C2) bölgesinde bulunduklari Eğitim Müşavirliği/Ataşeliği veya konsolosluklar tarafından başlangıçta derhal, müteakip yıllarda ise en geç o yılın 31 Ekim tarihine kadar yükümlülerin kayıtlı bulundukları yerli askerlik şubelerine gönderilir.

2. Öğrencilerin mezuniyet, ilişik kesme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt dondurma, kayıt canlandırma, kayıt yeniletmeme, açık öğretim programlarında üst üste iki yil sınıfta kalma vb. her türlü durum ve değişiklikleri, okulları tarafından en geç iki ay içinde yerli askerlik şubelerine bildirilir.

3. Askerlik kanununun 35-C ve 36 nci maddeleri gereğince yapılan ertesi yıla bırakma ve sevk tehiri işlemlerinde 29 yaş sınırı aşılamaz.

4. Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir okula yeniden kayıt yaptıranların askerlikleri ertesi yıla birakılmaz.

5. Sevk tehiri süresi dışında öğrencilik statüsünü kazananların askerlikleri ertesi yıla birakilmaz.

6. Yüksek Öğretim Kurulunun 13 Eylül 1990 tarihinde yapılan toplantısında bir öğrencinin aynı anda iki yüksek öğrenim kurumuna birden devam etmesinin mümkün olmadığına karar verilmiştir.

7. Yabancı ülkelerde Öğrenim yapan öğrencilerin öğrenciliği Milli Eğitim Bakanlığınca tanınmayanlar hakkında öğrenci durum belgesi düzenlenmez.

NOT: Sorularınız için, lütfen "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamızı da okuyunuz.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü