II.a. Özel Öğrencilik, 28.4.2015

Yurtdışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları kendi imkanlarıyla karşılanan öğrenciler mevzuatımızda "Özel Öğrenci" olarak adlandırılmaktadır. Sözkonusu öğrencilerin özellikle öğrenimleri süresince harçsız öğrenci pasaportu almaları ve askerlik tecil ve tehirlerini yaptırmaları amacıyla yapılan işleme "Özel Öğrencilik Tanıma" adı verilmektedir. Özel öğrenciliğin tanınması, yurtdışından alınan diploma ve derecelerin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmemektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru için gerekli belge örneklerine Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nün http://yogm.meb.gov.tr/ adresli internet sitesindeki "Özel Öğrenciler" başlığı altından ulaşılması mümkündür.

2009 Haziran ayından itibaren, özel öğrencilik tanıma başvurularının Milli Eğitim Bakanlığına iletilmeden,yurtdışındaki Eğitim Müşavirlikleri ve Ataşelikleri ile bunların bulunmadığı yerlerde Konsolosluklar tarafından onaylanması uygulamasına başlanmıştır.
Özel Öğrencilik başlıklı bu bilgi notualtında yer alan alt konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. (Özel öğrencilerin askerlik işlemleriiçin ise (II.c.) no'lu bilgi notunu inceleyiniz).

- Öğrencilik Tanıtma

- Dosya Açtırma (Tanıtma işlemini müteakip ayrıca yapılmaktadır.)

- Dosyanın Kapatılması/Kapattırılması/Kapatılan Dosyanın Yeniden Açtırılması

- Dil Öğrenimi

- Bir Üst Öğrenim Seviyesine Geçilmesi

- Dosya Nakli

- Öğrenci Belgesi Düzenlenmesi

- Belge Onay İşlemleri

- Pasaport İşlemleri

1) Özel Öğrencilik Tanıtma Başvurusu

Yukarıda da belirtildiği üzere, özel öğrenci, yurtdışındaki öğrenimleri süresince her türlü giderlerini kendisi karşılayan veya ABD'deki üniversitesinden aldığıburs ile okuyan öğrencidir.Eğer bu konumda bulunuyorsanız,öğrenciliğinizle bağlantılıişlemlerinizin -pasaport sürenizin uzatılması, askerlik tehir ve tecil gibi- yapılabilmesi için özel öğrencilik statünüzünMilli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış olması zorunludur.

Yurtdışındaki yüksek öğrenimin, diploma ve dereceleri YÖK tarafından tanınan örgün yüksek öğrenim kurumunda yapılması gerekir. Açık öğretim/uzaktan öğretim/sertifika/ “extension” gibi programlara devam edenlerin özel öğrencilikleri tanınmaz.
Yurtdışında özel öğrenci olarak önlisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapacakların başvuru dilekçelerini eksiksiz şekilde doldurmaları ve gerekli belgelerin tümünü dilekçelerine ekleyerek yurtiçinde MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’ne, ABD'de ise bulundukları eyaletlere göre; New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine, Washington Büyükelçiliği Eğitim Müsavirliğine veya Los Angeles Başkonsolosluğu Eğitim Ataseliğine göndermeleri gerekir. Başvurular her yıl 1 Haziran'da başlar, ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay süre ile devam eder. Mayıs ayı içerisinde başvuru kabul edilmez.

- Daha önce bitirdiği öğrenim düzeyinde veya daha alt düzeyde öğrenim görenlerin askerlikleri tecil/tehir edilemediğinden özel öğrencilikleri tanınmaz.
- Sertifika/’extension’ programlarına devam edenlerin öğrencilikleri tanınmaz.
- Bakaya durumunda olanların özel öğrencilikleri tanınmaz.
- Lütfen başvurularınızda geç kalmayınız!

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANITMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR HAKKINDA LÜTFEN (II.b.) NO’LU MÜTEAKİP BİLGİ NOTUNU İNCELEYİNİZ.2) Dosya Açtırma
(Başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı'na Elden Teslim Edip Özel Öğrenciliğini Daha Önce Tanıttıran Öğrenciler için):


Özel öğrenciliği tanınmış olanlar, Milli Eğitim Bakanlığından kendilerine gönderilmiş olan tanıma fişinin üzerinde yazan tarihten itibaren 6 ay içerisinde Ataşeliğe basvurarak dosyalarını açtırmak zorundadırlar. Aksi halde tanıma fişleri Bakanlığa iade edilir ve askerlik tecil veya tehirleri hemen iptal edilerek ilk celp döneminde askere çağrılırlar.

Gerekli Belgeler:

Not: (*) İşaretli olan belgeleri, özel öğrencilik tanıtma başvurusunu Ataşeliğimiz aracılığıyla yapmış olanlar göndermeyeceklerdir.

- Bilgi ve işlem istek formu (Lütfen sayfa sonundaki 1 No’lu eki tıklayınız)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi(*)

- I-20 formu fotokopisi (*)

- Okul kayıt belgesi (Enrolment verification), imzalı mühürlü, içinde bulunulan döneme ait. Okulun öğrenci işleri ofisinden alınabilir, öğrenim dalı, derecesi ve muhtemel mezuniyet tarihi belirtilmelidir. Her dönemin başında gönderilmesi zorunludur.
- Tanıma fişinin fotokopisi
- Resmi not dökümü aslı. (Öğrencilikleri iki dönemden beri devam eden öğrenciler için)

Eğitim Ataşeliğimizin posta adresi: 6380 Wilshire Blvd. Suite: 907 Los Angeles, CA 90048 U.S.A

E-POSTA adresimiz: laegitimataseligi@gmail.com

3) Dosyanın Kapatılması/Kapattırılması/Kapatılan Dosyanın Yeniden Açtırılması

a) Dosyası açılmış olan öğrenciler, her dönem başında Ataşeliğe okul kayıt belgesi göndererek öğrenciliklerinin sürdüğünü belgelendirmek zorundadırlar. Öğrenim yılı sonunda not dökümü göndererek başarı durumları hakkında bilgi vermeleri gereklidir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerimizin dosyaları kapatılır.

b) Öğrenimini tamamlayan, öğrenimden vaz geçen, isçi statüsüne geçen ögrencilerimizin, Ataşeliğimize dilekçe göndererek dosyanı kapattırmaları gerekmektedir.

c) Özel öğrenciliği tanındığı halde süresi içerisinde Ataşeliğimize başvurarak dosyasını açtırmamış olanların Tanıma Fişleri, dosyaları kapanmak üzere Bakanlığa gönderilir.

d) Kapatılan dosyanın yeniden açılması: Bakaya olmamak koşuluyla, dosyasını yeniden açtırmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir.

- Dosyasi Kapanan Ögrencilerin MEB’e Hitaben Doldurmasi Gerekli Form Dilekçe (Form Dilekçe İçin Lütfen bu sayfanın sonundaki 2 No’lu eki tıklayınız)

- Bilgi ve işlem istek formu

(Bilgi Formu İçin Lütfen bu sayfanın sonundaki 1 No’lu eki tıklayınız)
- Okul kayıt belgesi, yeni tarihli.
- Resmi, tam bir not dökümü aslını göndermelisiniz.

EğitimAtaşeliğimizin posta adresi: 6380 Wilshire Blvd. Suite: 907 Los Angeles, CA 90048 U.S.A

E-POSTA adresimiz: laegitimataseligi@gmail.com


4) Dil Öğrenimi

Esas öğrenimlerinden önce dil öğrenimi göreceklerin devam ettikleri kurumun tercihan bir üniversite kapsamında olması, öğrenimin haftada en az 15 saat olması ve en az 2 ay süreli olmasi gerekir.

Dil öğrenimi kabul belgesi alan lisans ve önlisans ögrencilerinin, ASIL öğrenim dalları hakkındaki beyanlarının, ÖSS'de aldıkları puan türü doğrultusunda bir yüksek öğrenim alanından olması gerekir.

Dil öğrenimi süresi ABD'ye giriş tarihinden itibaren 1 yıldır. Zorunlu hallerde Ataşeliğin uygun görmesi koşuluyla 6 ay uzatılabilir.

Dil öğrenimini bitirip esas öğrenimlerine başlamış olan öğrencilerin, yeni I-20 örneği ve okul kayıt belgesi göndermeleri gerekir.

Süresi içerisinde esas öğrenimlerine başlayamamış olanların dosyaları başarısızlık nedeniyle kapatılır.

5) Bir Üst Öğrenim Seviyesine Geçilmesi

Ataşeliğimizde dosyaları açık olan öğrenciler…

Öğrenim dalınız ve derecenizde yapmak istediğiniz değişiklikler için bilgi vermeniz ve Ataşeliğimizin onayını almanız zorunludur. Bir öğrenim düzeyini bitirdikten sonra bir üst öğrenime başlayan öğrencilerin, yeni durumlarını belirtir I-20 fotokopisi ve yeni düzeyin başlangıç ve muhtemel mezuniyet tarihleri ile esas öğrenim dalının belirtilmiş olduğu yeni tarihli Okul Kayıt Belgesi ile bağlı oldukları ataşeliğe başvurmaları gerekir.

6) Dosya Nakli

Öğrenim yerini değistirmek isteyen Ataşeliğimizde dosyası olan öğrenciler veya bölgemize gelmeden önce başka bir bölgede öğrenim görmek üzere özel öğrencilikleri Bakanlıkça tanınmış olan öğrencilerin, daha önce bağlı oldukları Eğitim Müşavirliği ya da Eğitim Ataşeliğine aşağıdaki belgelerle başvurarak dosyalarının naklini istemeleri gerekir.

- Dilekçe, adresli, tarihli ve imzalı
- Okul kayıt belgesi
- En son I-20 fotokopisi
- Not dökümü

Eğitim Ataşeliğimizin posta adresi: 6380 Wilshire Blvd. Suite: 907 Los Angeles, CA 90048 U.S.A

E-POSTA adresimiz: laegitimataseligi@gmail.com


7) Öğrenci Belgesi Düzenlenmesi

Öğrencilerimizin yurda giriş ve çıkışlarında ilgili makamlara gösterebilmeleri için altı ay geçerli Öğrenci Belgesi düzenlenir. Bu belge askerlik tehir veya tecil islemleri için kullanılamaz. Öğrencinin telefonla, dilekçe ile veya eposta ile başvurması gerekir.


8) Belge Onay İşlemleri

Öğrencilerimizin diploma denklik işlemleri veya Son Yoklama (askerlik kararı aldırma) işlemleri için gerekli belgelerinin çeviri ve -çevirilerini yapmış olmaları ve belge asıllarıyla başvurmaları durumunda- suret onayı Ataşeliğimizce ücretsiz olarak yapılır.
YÖK burslusu ögrencilerimiz, işlemleri için Washington Eğitim Müsavirliği'ne başvurmalıdırlar.

9) Pasaport İşlemleri

Ataşeliğimizdeki dosyası açık olmayan öğrenciler hakkında hiç bir işlem yapılamaz.

- Pasaport Süresinin Uzatımı : Ataşeliğimizdeki dosyası açık olan öğrencilerimizin pasaportlarını ücretsiz olarak bir yıl süre ile uzatabilmeleri için belge düzenlenir. Ataşeliğimize telefonla, dilekçe ile veya e-posta ile başvurulabilir.

- Pasaport Yenilenmesi: Pasaportunu kaybeden veya pasaportunun temdit (süre uzatma) sayfaları dolmuş olan öğrencilerimizin pasaportlarını yeniletebilmeleri için belge düzenlenir.

İlgili Dosyalar

tzpjh2q5irvyqor4q5jp11ee1) BİLGİ VE iŞLEM iSTEK FORMU

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü