Ticari ve Ekonomik Konular, 28.4.2015

Genel

Türkiye’nin ABD dahil diğer ülkelerle ticari ilişkileri ve ülkemizdeki dış ticaret mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgilere ve yararlı linklerewww.musavirlikler.gov.tradresi üzerinden ulaşılması mümkündür. Bu bağlamda, ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın www.dtm.gov.tr adresli web sitesinden de faydalanılabilir.

Türkiye’deki yatırım olanakları ve ilgili mevzuat hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve bu bilgilerin Türkiye’ye ilgi duyan yabancı yatırımcılara aktarılmasına katkı sağlamak isteyenvatandaşlarımıza ise Türkiye Yatırım Destek veTanıtım Ajansı’nın www.invest.gov.tradresli web sitesini ziyaret etmelerini öneririz.

Los Angeles Ticaret Ataşeliği:

Başkonsolosluğumuza bağlı olarak 2004 yılından bu yana görev yapmakta olan Los Angeles Ticaret Ataşeliği’nin görev bölgesi ABD’nin Batı yakasındaki eyaletleri kapsamaktadır.

Ataşeliğin yerleşik bulunduğu ve ABD’nin gayrı safi milli hasılasının (GSMH) yaklaşık %13’ünün üretildiği Californiya Eyaleti ile ilgili bazı bilgiler aşağıda sunulmuştur:

California, coğrafi olarak ABD’nin en büyük 3. eyaletidir. (423,970 km²)

36 milyonu aşkın nüfus ile, demografik açıdan ABD’nin en büyük eyaletidir.

Kişi başına düşen gelir 60 bin ABD Doları düzeyinde seyretmektedir.

2013 yılı gayrı safi eyalet hasılası 2 trilyon 203 milyar ABD Doları’dır.

Bu hasıla ile dünyanın en büyük 8 ekonomisi arasındadır.

California’da bölgelere göre bazı sektörler öne çıkabilmektedir. Bu çerçevede, Los Angeles film ve eğlence endüstrisi, Güney California havacılık sanayi, Merkez Vadisi tarım, Silikon Vadisi ve Tech Coast bilgisayar ve yüksek teknoloji ürünleri, Napa ve Sonoma Vadileri ile Santa Barbara ve Paso Robles bölgeleri şarap üretimi alanında yoğunlaşmıştır.

California ekonomisinin uluslararası niteliği de hayligelişmiş olup, dış ticaret, ekonominin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

Los Angeles Ticaret Ataşeliği’nin görev bölgesinde çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan Türk firmaları mevcut olmakla birlikte, ağırlık, mermer ve doğal taş ile tekstil ve konfeksiyon sektörlerindedir.

Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin görevleri:

Değişen dünyamızın rekabete dayalı ekonomik ve ticari yapısındaki devamlı gelişme ve değişmeye paralel olarak, ülkeler artık ekonomik sistemlerini dışa açılmak suretiyle değiştirmek istemekte; diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerini arttırmanın yollarını aramakta ve her çeşit ekonomik ve teknolojik ürünü toplu halde, daha az maliyetle ve kısa zamanda alma ve satma gayreti içindedir.

İhracatın geliştirilmesi ülkelerin dış ticaret dengelerinde olumlu artışlar meydana getirirken; üretimin artmasına, döviz rezervlerinin çoğalmasına, kısaca toplumun refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Rasyonel bir ithalat politikası da, yoklukların giderilmesine, iç piyasa fiyatlarının dengelenmesine ve kalitenin yükselmesine olumlu etki yapmaktadır.

Bu noktadan hareketle, ülkemizin dışa açılmasının ve dış ticaret politikamızın bir gereği olarak, 4059 sayılı Kanun ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verilen görevlerin yerine getirilmesinde Müsteşarlık’ın yurtdışı teşkilatı oldukça önemli bir rol üstlenmektedir.

Büyükelçiklerdeki Ticaret Müşaviri ya da Başkonsolosluklardaki Ticaret Ataşesi kadrosunda bulunanlar;

- Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temas ve görüşmeler yapmak suretiyle, Müsteşarlık görevleri ile ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlar halinde Müsteşarlığa bildirmek ve ilgilileri bu konularda aydınlatmak,

- İktisadi ve mali müesseselerin faaliyetlerini, toplanan milli veya milletlerarası iktisadi ve mali kongre ve konferansları takip etmek,

- Görev yapılan ülke ekonomisindeki gelişmeleri, yeni yatırım olanaklarını ve müteahhitlik sektörümüzü ilgilendirebilecek ihaleler ile kamu alımları ve somut ithal ve ihraç taleplerini düzenli olarak Müsteşarlık’a iletmek,

- Türk ürün ve firmalarına rakip ürün ve firmaların satış ve pazarlama teknikleri ile rakip ülkelerin ticari faaliyetlerini sürekli olarak takip etmek ve bu konuda derlenen tüm bilgileri Müsteşarlık’a bildirmek,

- Görev yapılan ülkede resmi veya özel sektör tarafından düzenlenecek genel veya ihtisas fuarı veya sergileri hakkında bilgi, görüş ve önerileri Müsteşarlık’a intikal ettirmek, fuarları izlemek, fuarlara iştirakimize ilişkin işlemleri ve istekleri karşılamak,

- Görev yapılan ülkenin üyesi olduğu bölgesel entegrasyonlardaki durumu, statüsü, komşuları ile olan ticari ilişkileri ve Dış Ticaret Mevzuatını sürekli olarak izlemek ve Merkeze bildirmek,

- İhraç ürünlerimize uygulanan tarife içi ve dışı (anti-damping, anti-sübvansiyon, miktar kısıtlamaları vb.) engeller ve dış ticaret açısından önemli olan diğer konuları yakından izlemek, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

- Görev yapılan ülkeye yönelik Eximbank kredisi mevcut ise kredinin kullanım durumu, kredinin işleyişi ile ilgili talep ve şikayetleri ve diğer ülkelerin benzer uygulamalarını yakından takip etmek,

- Görev yapılan ülkede, ülkemiz ihracatının geliştirilmesine katkı sağlayacak tanıtım faaliyetlerini tesbit ederek, imkanlar dahilinde gerçekleştirilmesine çalışmak,

- Görev yapılan ülkeye uluslararası finans kuruluşlarınca (IMF, IBRD, Dünya Bankası vb.) sağlanan kredileri izlemek, ülkemiz ihracatına imkan yaratması hususunu araştırmak ve ilgili kuruluşlara bildirmek,

- Müsteşarlık tarafından verilecek talimatlar çerçevesinde ikili ve çok taraflı ticari anlaşmalar ve karma ekonomik komisyonlar ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak,

- Görev yapılan ülke basınında Türk ekonomisi ile ilgili yeralan haberleri toplamak ve ilgili birimlere iletmek,

- Basın kuruluşlarının özellikle ekonomi birimlerinde görevli personelleri ile yakın ilişkiler ve hatta kişisel dostluklar kurmak, Türk ihraç ürünleriyle ilgili olarak Müşavirlikçe/Ataşelikçe hazırlanacak veya merkezden temin edilecek haber ve yorumların gazete ve dergilerde yer almasını sağlamak,

- Başta ticaret ve sanayi odaları, ithalatçı dernekleri ve işadamları dernekleri yetkilileri olmak üzere, mümkün olan en fazla sayıda ithalatçı ile doğrudan temas sağlamak, ihraç ürünlerimizin tanıtım faaliyetinde bulunmak, bu amacı teminen mümkün mertebe Müşavirliklerin/Ataşeliklerin bulunduğu kentler dışında da ziyaretler yapmak,

- İhraç ürünlerimizin pazara giriş, pazarda tutunma ve pazar payının arttırılmasına yönelik strateji tespitinde bulunmak, özellikle küçük ve orta boy firmalarımızın ihracata motive edilmelerini teminen, Türk ihraç ürünleriyle ilgili pazar araştırmaları yapmak, firma taleplerini karşılamak ve firma talepleri doğrultusunda madde ve pazar araştırma raporları hazırlamak,

- Müşavirliklerimizin/Ataşeliklerimizin görev yaptığı ülkeyi ziyaret eden işadamlarımıza gereken her türlü yardımı sağlamak,

- Mahalli işadamları tarafından Müşavirliğe/Ataşeliğe intikal ettirilen Türk firmaları hakkındaki sorunlara titizlikle eğilmek, sorunların Türk firmaları ve Türk ürünlerinin imajını zedelemesine imkan vermemesi için çözümüne yardımcı olmak,

- Ülkemizden büyük ölçüde mal ithal eden firmaların isim listesini oluşturmak ve önemli firmalarla ilişkileri sıcak tutmak,

- Türkiye’den gelen ihraç taleplerini ilgili yerlere intikal ettirmek, ticaret odaları ve diğer ilgili ihtisas kuruluşlarına göndermek, bültenlerde yayınlatmak,

- Türkiye ekonomisini, dış ticaret potansiyelini, bölgedeki gücünü ve Türkiye ile işbirliği yapacak diğer bölge ülkelerinin ihraç imkanlarını anlatmak üzere, meslek kuruluşları tarafından düzenlenecek konferans ve seminerlere katılmak,

- Türk firmalarının hukuki sorunlarını çözmek üzere, hukuk kuruluşları ile temaslarında yardımcı olmak,

- Görev yapılan ülkede doğrudan veya ortak yatırım imkanlarını araştırmak,

- Görev yapılan ülkedeki Türk şirketlerini, meslek örgütleri şeklinde biraraya gelmeleri hususunda yönlendirmek ve bu şirketlerle periyodik toplantılar düzenlemek,

- Akredite olunan ülkeden yapılan ithalatın en uygun şartlarla gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ithalatçılarımıza ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamak ve

- Diğer konularda Başbakanlık, Müsteşarlık ile Misyon Şeflerince verilecek vazifeleri gerçekleştirmek,

gibi görevleri yerine getirmektedirler.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

Şahsi Başvuru : 09:00 - 12:00
1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
21.1.2019 Martin Luther King, Jr'ın doğum günü
18.2.2019 George Washington'un doğum günü
27.5.2019 "Memorial" Anma Günü
4.7.2019 ABD Bağımsızlık Günü
2.9.2019 Emek Günü (Labor Day)
14.10.2019 Kolombus Günü
11.11.2019 Gaziler Günü
28.11.2019 Şükran Günü
25.12.2019 Noel Günü